"מסכים אני לרוב דבריך. אולם לצערי נכון הדבר שיש פער תרבותי וכלכלי בין עשירים ובין עניים, והמציאות המרה שרוב העניים נמצאים בקרב יוצאי אסיה ואפריקה, אבל אין זו בעיה עדתית, כי יש עשירים ועניים בכל עדה, ואין הבדל בין עשיר "אשכנזי" או "אירופאי" ובין עשיר "ספרדי" או "מזרחי". וסתימת הפער – אינה קלה, ולא תבוא במהרה, אבל המדינה וכל אישי המדינה חייבים לדאוג לסתום פער זה בזמן הקרוב ביותר."

דוד בן גוריון

"אמרתי שאיני לאומי ואיני ציוני – כי יהדותי מקורה בתולדות העם היהודי, במורשתו ובמקור מחצבתו; ואברהם אבינו ומשה רבנו והושע ומיכה וישעיהו וירמיהו והלל ורבי עקיבא ורבי יהודה הלוי, לא היו "לאומיים" ולא היו "ציוניים". והמילים האלה היו זרות להם, ואינן אומרות כלום גם לי. ואין לי כל צורך בהן. המושג יהודי אומר לי הכל."

דוד בן גוריון